dom.gif

Samohlsky y,

vbr cvien

 

Dopl do slov krtkou nebo dlouhou samohlsku.

1 - 2 - 3  
  dmk strc bled    
  skr vdck che  
  chbn rha tnoh  
  bosk zptk dluh  
  hok vchtat chtr    
 
   

chybn :      

tvoje znmka :   

       

  znovu